Blog

Nya tjänstedomäntyper som visas nu under respektive tjänstedomän på rivta.se för att tydliggöra ansvar och förvaltning av tjänstedomäner . Nedan beskrivs tjänstedomäntyper:

Nationell tjänstedomän

Tjänstedomänen utvecklas och/eller förvaltas av Inera. Inera A&R ansvarar för kvalité inom teknik, informatik, arkitektur och testsviter/tjänsteproducenter, samt att domänen passar in i och har en tydlig roll i den sammantagna portföljen av nationella tjänstekontrakt. A&Rs kvalitetssäkringsprocess följs under utvecklings- och förvaltningsfasen.

Applikationsspecifik tjänstedomän

Tjänstedomänen definierar ett applikations/lösningsspecifikt API till en applikation/tjänst som ägs av Inera. Applikationsförvaltningen vill återanvända Ineras anslutningsorganisation och infrastruktur (Tjänsteplattformen), men ha kvar full kontroll över alla beslut som rör kontraktsdesign, versioner och releaser. Förvaltningen har ett eget, lokalt ansvar för tjänstekontraktens arkitektur, informatik och teknik inom ramen för det ansvar som projektet/förvaltningen har för applikationen/tjänsten i sig. Tjänstekontrakten får bara användas när den specifika applikationen/tjänsten är en av parterna i informationsutbytet.

Extern tjänstedomän

Annan part än Inera A&R utvecklar/förvaltar tjänstedomänen. Annan part ansvarar för kvalité inom teknik, informatik och arkitektur. Tjänstekontrakten i tjänstedomänen följer giltig RIV TA-profil (tjänstekontraktens tekniska utformning och paketering) och kan därmed driftsättas och anslutningshanteras i NTJP om ICC.s infrastrukturkrav är uppfyllda. Tjänstekontrakten tillämpas inte inom Ineras uppdrag. Inera A&R ansvarar inte för namnsättning utöver vad som anges nedan, men kan konsulteras om extern part önskar.


Tjänstekontraktet PingForConfiguration avvecklas

I dag finns det krav enligt regelverket i RIV-TA att tjänsteproducenter, som tillhandahåller tjänster baserade på nationella tjänstekontrakt, också ska tillhandahålla en tjänst för att kontrollera status för den informationsförsörjning de hanterar. Av den anledningen tog vi en gång i tiden fram tjänstekontraktet PingForConfiguration, som skulle användas för detta.

Det har dock visat sig att nästan ingen använder detta tjänstekontrakt. Antagligen beror detta på att det varit otydligt hur funktionen i tjänstekontraktet skulle användas, och vem som skulle använda funktionen. Vi har också fått en del kritik kring själva strukturen.

Med anledning av detta föreslår vi på Inera  att kravet om att använda tjänstekontraktet PingForConfiguration, tas bort från RIV-TA. Det innebär också att vi slutar supportera tjänstekontraktet, samt att vi avinstallerar tjänster från Nationella tjänsteplattformen som är baserade på detta kontrakt.

TKB:n uppdateras

Vi kommer att uppdatera tjänstekontraktbeskrivningen (TKB:n), för att tydliggöra att kontraktet inte längre behöver användas. I TKB:n kommer vi också att skriva  att vi inte kommer att ha någon nationell support kring kontraktets användning, samt att det heller inte sker några tillägg eller rättningar av kontraktet.

Bör inte innebära några negativa konsekvenser

Förslaget om att avveckla tjänstekontraktet för nationellt bruk bör inte ha några negativa konsekvenser för dem som använder nationella tjänstekontrakt, eller innebära några extra kostnader. Visst arbete kan dock behöva göras av Inera med att uppdatera domänens dokumentation samt dokumentationen i regelverket för RIV-TA.

Kan fortfarande användas för lokalt bruk

Om någon organisation vill fortsätta att använda tjänstekontraktet för lokalt bruk, så finns det inget som hindrar detta. Men det kommer inte finnas någon nationell support eller uppdatering av kontraktet.

Hör av dig om du har synpunkter

Om du inte tycker att vi ska avveckla tjänstekontraktet utan har synpunkter på detta, vill vi att du hör av dig till oss  senast den 8 januari 2018. Om vi inte får in någon negativ respons på vårt förslag att avveckla kontraktet, så kommer detta att ske  första halvan av 2018. Du hör av dig till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Kundservice, märk ditt meddelande med ”Avveckling PingForConfiguration”.2016-2014 nyheter

2016-11-09 Kontakta Nationell kundservice för att skicka ärenden

Vi har nu ändrat så att ärenden till Inera Arkitektur och regelverk går via Nationell kundservice läs mer om de olika ärendena.


2016-06-17 Ny hantering av webbtext

Tjänstekontraktsbeskrivningar har hittills haft ett avsnitt kallat "webbtext", där den beskrivningstext som visas under respektive tjänstedomän på inera.se/rivta.se visas. Vi har nu ändrat denna hantering och sköter istället hanteringen vid sidan om TKB:er och domängranskningar, genom direkt kommunikation mellan Inera och Tjänstedomänansvarig. Detta gör att webtextavsnittet nu bör tas bort ur TKB:er, vilket Inera kommer att upplysa om vid kommande domängranskningar.

Inera kommer att initiera en översyn av respektive domäners webbtext i samband med nya major-versioner. I övrigt hänvisas Tjänstedomänansvariga att ta kontakt med arkitektur(a)inera.se för uppdateringar av webbtexten.

2016-06-06 Tillämpningsanvisningar, RIV Tekniska anvisningar samt mallar och anvisningar versionshanteras på bitbucket

Innehållet från Alla dokument versionshanteras på bitbucket, ärenden och wiki-sidor är uppdelade efter vilken anvisning den tillhör.

2015-08-24 Flytten från Google Code är klar

Innehållet från Google Code är nu flyttat. Källkod, ärenden och wiki-sidor är numera uppdelade efter vilken tjänstedomän, anvisning eller mjukvara de tillhör.

2015-06-05 RIVTA flyttar till Bitbucket

På grund av Google Codes avveckling har vi har beslutat att migrera RIV TA Tjänstedomänsutveckling till Bitbucket. Ny adress blir [http://bitbucket.org/rivta-domains] och migreringen kommer till största delen att ske innan midsommar.

För mer information om flytten, se http://rivta.se/bitbucket.

2015-05-18 Arbete med att lämna Google Code

Som många vet så avvecklas Google Code under hösten. Vi är just nu i slutfasen av att utvärdera lämpliga kandidater till ersättare. Vi hoppas kunna informera om utgången under maj månad. Därefter är vårt mål att dokument och instruktioner är uppdaterade samt att en migreringsplan finns framtagen innan midsommar.

2015-01-13 2 nya RIVTA anvisningar upplagda

ARK_0034 anvisning Kryptografi och ARK_0036 Tjänsteplattform är upplagda på RIVTA siten.

2014-12-29 Omlagt hur länkar sker till downloads

Efter policy ändring på Google code så finns zip filer numera att nå via RIVTA.SE.

2014-08-04 Uppdatering av script för hantering av domäner

Scriptet för att verifiera innehåll i en tjänstedomän har uppdaterats till version 1.2.

 • Motsvarar nu den aktuella version 2.0.5 av RIVTA Konfigurationsstyrning.
 • Ändrad regel för förenkling av namnsättning av TKB och AB.
 • Bättre kontroll av versionsnumrering.
 • Visar om ändringar skett i en tag efter det att den skapas.
 • Tydligare meddelanden

Se https://code.google.com/p/rivta/wiki/ToolsDomainManagement för mera information och länk till programmet.

2014-06-30 Uppdatering 2.0.5 av Konfigurationsstyrningen publicerad

En uppdatering av konfigurationsstyrningen har publicerats. De viktigaste förändringarna framgår av revisionshistoriken, och är:

 • Ersatte alla referenser till ”CeHis” med ”Inera”.
 • Tog bort alla referenser till självdeklaration av följsamhet.
 • Fixade enstaka typos.
 • Ändrade namnsättningsregeln för TKB och AB. Dessa skall inte längre ha versionsbeteckning i filnamnet.
 • Förtydliga mappstrukturen och kravet på en undermapp per intraktion (WSDL-fil).
 • Förtydliga versionreglerna. Tredje versionstalet uppstår endast efter den första dokumentationsuppdateringen och kan därför aldrig vara 0.
 • Förtydliga att Inera Arkitektur och regelverk skapar zip-filerna vid release.
 • Förtydliga att en tag alltid skapas mha kommandot ”svn copy”. Adderade Bilaga 5 som beskriver hur en tjänstedomän byter namn (namnrymnd).

Ni hittar, som alltid, dokumentet här: http://rivta.se/documents/ARK_0007

.

I samband med detta har det sk "verifieringsscriptet" uppdaterats. Se ToolsDomainManagement.

2014-04-08 Ny revision av RIVTA Översikt publicerad

En ny revision med fokus på källsystemsadressering och ändrade krav på hantering av anropsbehörighet har publicerats. Dokumentet återfinns på http://rivta.se/documents/ARK_0001 .